O nas w mediach

XXVI Walny zjazd delegatów P.Z.P.
Fot. Kuier Pszczelarski

XXVI Walny zjazd delegatów P.Z.P.

25 marca 2023 roku w hotelu „Gromada” w Warszawie odbył się XXVI Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Pszczelarskiego, w którym udział wzięła 8-osobowa delegacja z Dolnośląskiego Związku Pszczelarskiego we Wrocławiu: Czesław Trzciański – prezes DZP, Andrzej Gryglak, Bolesław Krawczyk, Czesław Pachołek, Marian Krzyżostaniak, Mirosław Majcherek, Zenon Zięba i Adam Prusaczyk.

Walny zjazd otworzył o godz. 10-tej pan prezydent P.Z.P. Tadeusz Dylon poprzez wprowadzenie pocztu sztandarowego. Wybrano przewodniczącego i prezydium zjazdu, przyjęto i uchwalono porządek obrad, wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i Wnioskowo-Programową. Drogą głosowania przyjęto sprawozdania Związku PZP i Komisji Rewizyjnej Związku.

Przeprowadzono dyskusję nad powyższymi sprawozdaniami.

Przyjęto uchwałę w sprawie:

  1. Przyjęcia sprawozdania Zarządu Związku za 2022 r.
  2. Zatwierdzenia bilansu, rachunku zysku i strat za okres 01.01.2022 – 31.12.2022r.
  3. Przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Związku za 2022 rok.
  4. Udzielenie absolutorium Zarządowi PZP za 2022 rok.
  5. Zatwierdzenie planu przychodów i preliminarza wydatków Polskiego Związku Pszczelarskiego na 2023 rok.
  6. Ustalenie wysokości składki członkowskiej w PZP ( pozostaje bez zmian).
  7. Nadania tytułu honorowego Członka PZP.
  8. Wręczenia złotej odznaki PZP ( P. dyrektorowi Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli).

Podczas dyskusji programowej zabrał głos Mirosław Majcherek – delegat DZP we Wrocławiu. Swoją wypowiedź skierował do delegatów Zjazdu, zachęcając ich do wsparcia Zarządu i Waldemara Kudły przewodniczącego zespołu do spraw pszczelarstwa przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozwiązaniu problemu w sprawie krótkoterminowego okresu składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotacje na matki, leki i sprzęt.

Przedstawiono uchwałę i wnioski Komisji Wnioskowo-Programowej i w tym zakresie podjął uchwałę Walny Zjazd Delegatów Związku.

O godz. 17-tej w punkcie: Wolne wnioski Mirosław Majcherek z DZP we Wrocławiu podał wniosek dotyczący podniesienia kwoty „de minimis” na przezimowane pnie pszczele z 50 do 100 zł.

Zenon Zięba (reprezentujący Pasiekę Ziębów tel. 504262864) przekazał wniosek aby zarząd P.Z.P. wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa o opracowanie jednolitej ustawy (akt prawny) dotyczącej działalności pszczelarstwa w Polsce, w której będą zamieszczone wszystkie prawa i obowiązki dotyczące naszej działalności.

Nie został przekazany wniosek dotyczący rozwiązania problemu kwitnących poplonów miododajnych zimą, zagrażających pokoleniu zimowemu pszczół, gdyż pszczoły przy odpowiedniej pogodzie w grudniu wylatują na pożytek i giną, co doprowadza do wyginięcia całych silnych rodzin. Poplony takie należałoby zaorać już w listopadzie. Problem ten został zauważony na zebraniu pszczelarzy w Izbie Rolnej we Wrocławiu i zgłoszony przez Zdzisława Zieniewicza.

Źródło: Kurier Pszczelarski

Zobacz równieź

Image

Jesteśmy kołem terenowym Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu

O naszym koleole

Porady

Info